{name:"UV100 Bình Thạnh", address: "117 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM",city: "Hồ Chí Minh",district: "",ward: "", phone:"0938260698", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.008990594941!2d106.70274597121114!3d10.810622835027488!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1fa5eed47f%3A0xffe7aecd99177e54!2zVVYxMDAgLSBDaGkgTmjDoW5oIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEhDTQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1687507068125!5m2!1svi!2s"},

{name:"UV100 Nguyễn Đình Chiểu", address: "645 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP.HCM",city: "Hồ Chí Minh",district: "",ward: "", phone:"0938270698", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d62713.341920339924!2d106.6376726!3d10.7665192!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1faf4f2e31%3A0xdbbc7fcdd9458dad!2zVVYxMDAgY2hpIG5ow6FuaCBOZ3V54buFbiDEkMOsbmggQ2hp4buDdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1687506833782!5m2!1svi!2s"}